نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار

نرم افزارهای مدیریت فرآیندهای کسب و کار در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از صاحبان بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط قرار گرفته است. به دلیل پیچیدگی کارکردی سیستم های ای آر پی و بزرگ بودن حجم آنها در راه رسیدن به هدف مدیریت و یکپارچه سازی اطلاعات سازمانی راه اندازی این سامانه ها در این بنگاه ها لازم و ضروری است.