مشاوره تخصصی
  • تحلیل و مستند سازی وضعیت موجود در راستای ایجاد وضعیت مطلوب
  • ارائه نقاط ضعف و راهکارهای ارتقا وضعیت موجود از لحاظ امنیتی و کارایی
  • تحلیل نیازهای آتی و تهیه نقشه راه فنی
  • تعریف پروژه های منطبق بر نقشه راه
  • مشاوره در خصوص ساختارهای زیربنایی مانند نظارت بر انتخاب پیمانکار و عملکرد آن از لحاظ اجرائی و فنی