طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر

امنیت شبکه، شامل مقررات و سیاست های اتخاذ شده توسط مدیریت شبکه است که به منظور جلوگیری و نظارت بر دسترسی غیر مجاز یا سوء استفاده، اصلاح و یا ایجاد محدودیت در شبکه های کامپیوتری و منابع قابل دسترس در شبکه، تدوین و اعمال می گردد.یکی از کلیدی ترین سرفصلهای حوزه فناوری ا طلاعات امروز به امنیت اختصاص داده میشود، زیرا افراد سودجو با استفاده از ضعفهای امنیتی میتوانند از هر مکانی به اطلاعات حساس درون یک سازمان دست پیدا کرده و از آن استفاده غیر مجاز بکنند.

ارائه مشاوره در زمینه طراحی و پیاده سازی

پیاده سازی زیرساخت فیزیکی مرکز داده

تأمین تجهیزات تخصصی مورد نیاز در راستای تجهیز مرکز داده

بکارگیری و بهره وری از آخرین استانداردها

ارائه خدمات پیاده سازی قسمت های مختلف دیتا سنتر مانند اعلام و اطفاء حریق، سقف و کف

عایق،سیستم تهویه هوا و...

ارائه خدمات مهندسی برق دیتا سنتر

راه اندازی چاه ارت

سیستم کنترل تردد

راه اندازی سیستم های مانیتورینگ دیتا سنتر

24 دیتا سنتر * پشتیبانی و نگهداری 7

و کلیه امور مربوط به پیاده سازی و نگهداری مراکز داده