شبکه و سخت افزار

پایه و اساس و پیش نیاز بهره برداری مناسب و درخور از یک محیط نرم افزاری، دارا بودن شبکه و سخت افزاری در حد نیاز و منطبق با شرایط آن برنامه می باشد. در صورت عدم وجود بستر مناسب علاوه بر اختلال در فعالیت های مربوطه، صرف زمان بیهوده و هزینه های پیش بینی نشده نیز می تواند گریبانگیر سازمان گردد.
بنابر این یک طراحی مناسب شبکه و ارتباطات و از طرفی بهره جستن از سخت افزارهای مناسب، امکان استفاده هرچه بهتر و مناسب تر از نرم افزار را فراهم می آورد. لذا مبناسیستم این خدمت را نیز با استفاده از یک تیم متخصص و مجرب ، به عنوان مکملی جهت خدمات خود ارائه می نماید .