یکی از دغدغه های همیشگی یک مدیر پروژه، افزایش سطح کارایی و بهره وری افراد تیم است. درگیری های روحی و روانی همچون مشکلات خانوادگی و مالی و نیز همسو بودن کار فرد با آمال و آرزوهای فردیش از جمله عوامل جدی و تاثیر گذار در سطح کیفیت کار انجام شده می باشد.

10 مرداد 1396