ضرورت تقویت امید در اعضای تیم
مبناسیستم
10 مرداد 1396

تقویت حس امید به موفقیت یک پروژه مساویست با تایید و صحه گذاری رهبر تیم بر تلاش تک تک اعضا.

هر تیم کوه نوردی  را یک رهبر با تجربه که بارها مسیر را طی کرده همراهی میکند. در ابتدای راه شوق رسیدن به قله در تمامی اعضای تیم نمایان است و رهبر گروه زمانی ایفای نقش میکند که راه دشوار میشود. پیچیدگی های مسیر و سرسختی سنگ ها و صخره ها انرژی تیم را کم و کمتر می کند. این رهبر است که با اینکه خودش هم همانند دیگر اعضا خسته است، اما راهنمایی ها و حرف هایش امید را در دل دیگران زنده می کند.مدیریت یک تیم تنها به مشخص کردن چارچوب ها، تامین مالی و رفاهی، تعیین زمان بندی ها ختم نمیشود. مهمترین نقش مدیر به مقصد رساندن تیم است.

2718
0
11